บุคลากรโรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ


นายวุฒิชัย  ชัยอาคม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ

นางณัฐฐา   สิทธิ์สูงเนิน
  ครู คศ.3


นางสาวจตุพร   อุ่นเรือน
  ครู คศ.3


นายชูชีพ   บั่วรุ่ง
  ครู คศ.3

นางสาวพรหม   ลุนทา
                          ครู คศ.3


นางสาวนงลักษณ์  เต้าชัยภูมิ
ครู คศ.2