ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

"ปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา" ณ วัดจักษุวณาราม หมู่ 8 บ้านสามพันตา

การสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้น ป.๑

การสอบ Pre O-NET ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒